Podmienky prenájmu vozidla

Minimálny vek vodiča a vodičský preukaz:
25 rokov, vodičský preukaz skupiny B. V prípade nesplnenia požadovaného veku môže nájomca požiadať o výnimku za poplatok 15€/deň.

Rezervácia:
Rezervácia môže byť potvrdená iba na konkrétne vozidlo.

Platobné podmienky:
Platba možná iba na faktúru/prevodom na účet. Pre bližšie informácie kontaktujte Group M - RENT.

Ceny / Účtovanie:
Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od výpožičky. Za prekročenie výpožičky o viac ako 59 minút je účtovaná ďalšia denná sadzba. Víkendová sadzba začína v piatok o 8:00 hod a končí v pondelok o 8:00 hod a vozidlo musí byť vrátené v pobočke, kde bolo požičané. Víkendová sadzba môže byť kombinovaná len so sadzbou, ktorá obsahuje obmedzený počet kilometrov. Ceny zahrňujú povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla až do výšky 5 mil. EUR, olej a iné náplne, nezahrňujú však pohonné hmoty. Dotankovanie: Group M - RENT prenajíma vozidlá s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok. Tento poplatok zohľadňuje aj firemné manipulačné náklady za dotankovanie. Poplatok za nevrátenie dokladov od vozidla (stratu, zabudnutie) do 24 hodín je na základe platných zmluvných podmienok 200 EUR. Poplatok za nevrátenie kľúčov od vozidla (stratu, zabudnutie) je na základe platných zmluvných podmienok 360 EUR. Poplatok za nevrátenie kompletnej povinnej výbavy je na základe platných zmluvných podmienok 60 EUR.

Doplnky do auta:
Zimné reťaze, detské sedačky, držiaky na lyže vždy na vyžiadanie za poplatok. Žiadosť musí byť oznámená pri rezervácií.

Cesta do zahraničia:
Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Bulharsko, bývalé štáty Juhoslávie (mimo Chorvátsko), Rusko, Ukrajina, Rumunsko.

Poistenia:
Group M - RENT ponúka plán čiastočného krytia škôd spôsobených poškodením, stratou alebo odcudzením vozidla. V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle aj v prípade zaplatenia poistky. Akékoľvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu. V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi.

Ďalšie informácie:
Group M - RENT nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute. Spätné vyplatenie DPH nie je možné. Group M - RENT si vyhradzuje právo zmeny podmienok prenájmu.

Zodpovednosť:
Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s dĺžkou prenájmu, počas ktorej zákazník vozidlo používal.
Doplnky:
• satelitná navigácia je na požiadanie za poplatok na prenájom.
Doba prenájmu / územná platnosť:
• Akékoľvek predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred dohodnutým ukončením nájmu. Predĺženie sa musí realizovať osobne na zastúpení prenajímateľa a nájomca musí dostať písomné povolenie o takomto predĺžení s tým, že s predĺžením je povinný uhradiť nájomné v plnej výške voči prenajímateľovi. Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými následkami.

Doplňujúce podmienky pre skupiny vozidiel M a N:
Preťaženie vozidla: Vozidlá v kategórií M, N sú vozidlá N1, teda ich celková hmotnosť nesmie presiahnuť: pri kategórií M 3000 kg, čo znamená, že hmotnosť nákladu nesmie presiahnuť 1080 kg. V prípade, že nastane preťaženie vozidla, klient tak porušil podmienky spoločnosti Group M - RENT a musí uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 3000 EUR, plus nárok na náhradu škody.

Dôležité upozornenie:
V prípade prenájmu pre podnikateľské subjekty má klient možnosť odpočtu DPH. Group M - RENT si vyhradzuje právo na zmeny.